Kiến Thức Giáo Dục Công Dân Pháp Luật 12

0 1751

I Pháp Luật

1 khái niệm pháp luật 

  • Pháp luật là gì ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pháp luật : là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện . Pháp luật do nhà nước xây dựng , ban hành và bảo đảm thực hiện để quản lí xã hội                                                                                                                                                            + Các quy tắc xự sự chung chính là nội dung của pháp luật .
    + Nhà nước với vai trò chức năng bảo đảm an ninh , trật tự , an toàn cho xã hội , các quyền của công dân và lợi ích hợp pháp . Có trách nhiệm ban hành các quy tắc .                                                                                                                                                                                 – — Các đặc trưng   :                                                                                                                                                                                                            Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quy phạm phổ biến , tính quyền lực , bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức . + Đầu tiên có tính quy phạm phổ biến : là những quy tắc , những khuôn mẫu chung ,áp dụng nhiều lần trong mọ lĩnh vực xã hộ và đời sống của mọi người .                                                                                                                                                                                                  +Thứ hai mang tính quyền lực , bắt buộc chung :  vì do nhà nước ban hành và được thực hiện bằng sức mạnh  của quyền lực nhà nước .  Nhà nước có quy định bắt buộc đối với  tất cả mọi cá nhân và tổ chức , tất cả ai cũng phải xử theo luật đã được nhà nước xây dựng lên , tất cả mọi người xử sụ không đúng với quy định của pháp luật đã ban hành  thì sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phù hợp ,cần thiết , có thể cả cưỡng chế ,buộc những đối tượng đó phải tuân theo hoặc để khắc phục hậu quả do việc làm trai pháp luật của họ gây nên .                                                                                                                                                                                                             +  Thứ ba có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức . tại vì hình thức thể hiện  là các văn bản có chưa quy phạm của điều luật do nhà nước có thẩm quyền ban hành và các văn bản này gọi là văn bản quy phạm pháp luật , đòi hỏi diễn đạt phải chính xác,để mọi người có thể đọc cũng hiểu được đúng và thực hiện chính xác các quy định của luật , cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành những hình thức văn bản nào cũng đều phải quy định chặt chẽ trong hiến pháp và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2 Bản chất của pháp luật

  • Bản chất giai cấp 

– Vì do nhà nước  xây dựng và địa diện cho giai cấp cầm quyền ban hành nên nó mang bản chất gia cấp rất sâu sắc.

– Bản chất giai cấp là biểu hiện chung  của bất kì kiểu pháp luật nào ,nhưng mỗi luật lại có các biểu hiện riêng đặc trưng của nó:

+  Tư sản quy định : cho mọi người dân được hưởng các quyền tự do, dân chủ, nhưng bản chất vẫn thể hiện ý chí và phục vụ cho  lợi ích của giai cấp tư sản

+  Xã hội chủ nghĩa: mang bản chất của công dân , nhưng nhà nước là đại diện cho nhân dân lao động

– Vi phạm pháp luật là xâm hại đến lợi ích nhà nước và lợi ích của giai cấp cầm quyền .

– Nhà nước Việt Nam địa diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

=> Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : ” Pháp luật của ta là  luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do ,dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

  • Bản chất xã hôi 

– Bắt nguồn từ xã hội , do các thành viên của xã hội thực hiện , vì sự phát triển của xã hội nên nó mang  bản chất xã hội .

– Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống

 3 Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế , chính trị , đạo đức

Bản chất giai cấp và xã hội của nó được thể hiện sâu sắc trong mối quan hệ chặt chẽ giữa nó với kinh tế , chính trị , đạo đức .Được hình thành trên cơ sở các quan hệ kinh tế , do các quan hệ kinh tế quy định .nhưng trong mối quan hệ với kinh tế ,nó có tính độc lập tương đối ,nhưng một mặt nó còn phụ thuộc vào kinh tế ,mặt khác lại tác động trở lại đối với kinh tế.

  • Quan hệ với kinh tế 

– Được hình thành trên cơ sở các quan hệ kinh tế , do các quan hệ kinh tế quy định .nhưng trong mối quan hệ với kinh tế ,nó có tính độc lập tương đối ,nhưng một mặt nó còn phụ thuộc vào kinh tế ,mặt khác lại tác động trở lại đối với kinh tế.

  •   Quan hệ với chính trị

– Là phương tiện để thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền , vừa là hình thức biểu hiện của giai cấp cầm quyền ,vừa là hình thức biểu hiện của chính trị ,ghi nhận yêu cầu , quan điểm chính trị của gia cấp cầm quyền.

– Mối quan hệ với chính trị được thể hiện tập trung trong mối quan hệ giữa đường lối chính trị của đảng cầm quyền và luật nhà nước .

  • Quan hệ với đạo đức 

–  Trong quá trình xây dựng ,nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến , phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội vào trong các quy phạm của pháp luật .

–  Có thể nói nó là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức

– Chính những giá trị cơ bản nhất của pháp luật – công bằng , bình đẳng , tự do ,lẽ phải , cũng là những giá trị đạo đức cao cả mà con người chúng ta luôn hướng tới .

4 Vai trò pháp luật trong đời sống xã hội 

 

Trong đời sống xã hội , vai trò của pháp luật được xem xét từ hai góc độ đó là : phía nhà nước và phía công dân

  • Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội 
  • Là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

-